Sosiaalinen vastuu tuotannossa

JYSK on sitoutunut kunnioittamaan työntekijöiden ihmisoikeuksia, ja odotamme samaa tavarantoimittajiltamme.

JYSKin tuotteita valmistetaan monissa eri paikoissa ympäri maailmaa - myös niin sanotuissa kolmansissa maissa. Tällä viitataan maihin, joissa on suurempi riski perusoikeuksien loukkaamiseen, kuin miten ne on kuvattu Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Osana sitoutumistamme kunnioitamme työntekijöidemme perusoikeuksia toimitusketjussamme. JYSK liittyi vuonna 2006 yhtenä ensimmäisistä tanskalaisista yrityksistä yritysten sosiaaliseen laadunvalvonnan hankkeeseen nimeltä amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI). Amfori BSCI on kansainvälinen organisaatio ja toimitusketjun hallintajärjestelmä, joka keskittyy kolmansiin maihin.

Amfori BSCI:n jäsenenä, JYSK on sitoutunut yleisiin käytännesääntöihin (Code of Conduct), joka tarkoittaa yhteisiä sääntöjä ja erityisiä vaatimuksia tehtaiden olosuhteisiin, joissa JYSKin tuotteita valmistetaan. Amforin BSCI Code of Conduct viittaa kansainvälisiin sopimuksiin, kuten ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien johtaviin periaatteisiin, OECD:n ohjeisiin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Amfori BSCI Code of Conduct koostuu 11:sta eettisen ja sosiaalisen vastuun liiketoiminnan periaatteesta. Muun muassa lapsityövoiman käyttö, pakkotyö, syrjintä ja lahjonta ovat kiellettyjä, ja lisäksi asetetaan vaatimuksia työturvallisuudelle, kunnolliselle työajalle ja tehtaiden työntekijöiden oikeudelle kuulua ammattiliittoon ja käydä työehtosopimusneuvotteluja.

Kaikkien JYSKin tuotteita valmistavien toimittajien on hyväksyttävä ja noudatettava Supplier Code of Conduct käytännesääntöjä, joihin Amfori BSCI’s 11 periaatetta sisältyy.

Auditointi

Ennen kuin JYSK aloittaa yhteistyön uuden tuottajan kanssa, tuotantopaikan työolojen arviointi tulee olla ehdottomasti suoritettu kolmannen osapuolen auditoinnilla.

Jokaisella riskimaassa sijaitsevalla tuotantolaitoksella on oltava voimassa oleva kolmannen osapuolen auditointiraportti. Auditoinnin on tapahduttava ennen kuin JYSK aloittaa yhteistyön tuottajan kanssa. Tämän jälkeen tarkastuksia tehdään säännöllisesti. Taajuus määräytyy edellisen tarkastuksen havaintojen perusteella.

Amfori BSCI vastaa auditointien järjestämisestä, ja auditoinnit suorittaa puolueeton kolmas osapuoli. Auditointien laadun parantamiseksi auditoinnit ovat lähtökohtaisesti osittain ilmoitettuja, jolloin auditoinnin ajankohta on ilmoitettu tuotantolaitokselle kuukauden aikahaarukkana tarkan ajankohdan sijaan.

Laadun varmistamiseksi tuotantolaitoksen työntekijät valitaan satunnaisesti laadullisiin haastatteluihin. Valinta koskee useita työntekijöitä, joille jokaiselle tehdään anonyymi haastattelu erillisessä paikassa. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi ja ovat avoimia ja rehellisiä työpaikan olosuhteista.

Mikäli auditoinnissa havaitaan poikkeamia eettisistä ohjeista, amfori BSCI:lle, JYSK:lle ja muille tehtaalta hankittaville yrityksille ilmoitetaan, jotta kaikki kumppanit voivat löytää ratkaisun yhteistyössä tehtaan kanssa. JYSKille on tärkeää, että uusi auditointi tehdään pian havaittujen puutteiden korjaamisen jälkeen. pian sen jälkeen korjauksen varmistamiseksi. Jos rikkomus on vakava, astuu voimaan ns. nollatoleranssiprotokolla, johon on löydettävä ratkaisu välittömästi. Perustetaan työryhmä, joka tekee havaittujen puutteiden korjaamiseksi korjaavan toimenpidesuunnitelman. suunnitelman toimenpiteistä, joita tarvitaan vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi, ja päättää asianmukaisista toimenpiteistä kärsiville henkilöille.

Jos rikkomus on vakava eli ilmenee ns. nollatoleranssitapaus, jolloin rikkomukseen on löydettävä ratkaisu välittömästi.  Auditoinnista laaditaan tarkastusraportti ja havaittujen puutteiden korjaamiseksi tehdään korjaava toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmassa jokainen tehtävä aikataulutetaan ja edistymistä seurataan. JYSKin Compliance & Quality Director otetaan välittömästi mukaan työryhmään, ja Executive Vice President saa ilmoituksen tapahtuneesta.

JYSKin Compliance & Quality -osasto nimittää BSCI-vastuuhenkilö, jonka vastuulla on varmistaa päivittäin, että toimittajamme ja tuottajamme noudattavat käytännesääntöjä ja huomioivat työntekijöiden ihmisoikeuksia.

Vuoropuhelu ja osallistuminen ovat tie eteenpäin

Jos tehtaallamme poikkeaa toimittajien eettisistä säännöistä, JYSK haluaa jatkaa yhteistyötä valmistajan kanssa varmistaakseen, että parannuksia tehdään. Jos lopetamme yhteistyön ja käännämme selkämme ongelmille, muutosta ei koskaan tapahdu. Jatkuvat parannukset ovat amfori BSCI:n ydintä, ja JYSKissä uskomme, että vuoropuhelu ja osallistuminen ovat tie eteenpäin, kun on kyse sosiaalisten olojen parantamisesta. Tulevan yhteistyön kannalta on kuitenkin ratkaisevaa, että tuotantolaitoksissa tehdään parannuksia, muussa tapauksessa lopetamme yhteistyön.

Valitusmekanismi

JYSKin amfori BSCI:n jäsenyys mahdollistaa valitusmekanismin liikekumppaneillemme. Amfori BSCI:n ulkoinen valitusmekanismi tarjoaa yksilöille tai organisaatioille alustan valituksille, jotka koskevat havaittu epäoikeudenmukaista kohtelua. Lue lisää tai jätä valitus tästä.